بازدید معاونت وزارت نفت از شرکت مهرادپارس

جناب آقای دکتر زیدی فر، معاونت محترم وزارت نفت طی یک بازدید، از محصولات شرکت 

.مهراد پارس دیدن فرمودند