بازدید مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از شرکت مهرادپارس

جناب آقای دکتر گلپایگانی مدیرعامل محترم شرکت ملی حفاری ایران طی یک بازدید در نمایشگاه صنعت نفت اهواز، با مدیران شرکت مهراد پارس دیدار کردند.