بازدید معاونت وزارت علوم از شرکت مهرادپارس

جناب آقای دکتر خیرالدین، معاونت محترم وزارت علوم طی یک بازدید، از محصولات شرکت 

.مهراد پارس دیدن فرمودند