پانزدهمین نمایشگاه تخصصی نفت،گاز و پتروشیمی

شرکت مهراد پارس در پانزدهمین دوره نمایشگاه تخصصی نفت،گاز و پتروشیمی در سال 1401

حضور یافت.